Arkivfoto: brie

Arkivfoto: brie

DEBAT: Stem nej til forslaget om seniorboliger på Hjørnegrunden

Helle Iversen, Formand for Herstedvester Grundejerforening

Benny Klausen gør i et indlæg i AP 5/2 2019 opmærksom på, at der er ved at ske en ændring i størrelsen på Hjørnegårdsgrunden i Herstedvester.

Jeg vil med dette indlæg ridse forhistorien op til at kommunen har fundet det hensigtsmæssigt at ændre grundstørrelsen.

I november/december 2017 indgår Albertslund Kommune en ”udviklingsaftale” om opførelse af senioregnede boliger på Hjørnegårdsgrunden.

Denne udviklingsaftale indgås med et firma ved navn Propreco , som tegnes af David Ernst Sunne.

Ved opslag i CVR registret samt på www.lasso.dk fremgår det, at David Ernst Sunne har været involveret i mindst 12 firmaer, som indenfor mindre end 12 måneder efter at David Ernst Sunne har været ansat i eller medejer af er gået konkurs.

Udviklingsaftalen udformes som sagt mhp, at der på grunden skal opføres senioregnede boliger.

I denne forbindelse, er det interessant at bemærke, at også den forrige lokalplan fra 2008 med nr. 9.5 er udformet mhp senioregnede boliger.

Efter at kommunen har indgået ovenstående udviklingsaftale udarbejdes der forslag til lokalplan for grunden, og dette forslag sendes i høring efteråret 2018.

Af dette nye forslag 9.8 til lokalplan fremgår det, at der skal opføres 38 senioregnede boliger-i forhold til de max 20, som er tilfældet i nugældende lokalplan .Størrelsen er ligeledes ændret fra mindst 85 bruttokvm til nu mindst 50 og max 90bruttokvm. Ligeledes er der i det nye forslag givet tilladelse til at opføre boliger i 2 etager i rækkehuse,med selvstændig bolig på første sal. Også dette er ændret fra nugældende plan, hvor boligerne max måtte bygges i 1½ plan og skulle have ”fiskerhusekarakter”.

Der er derfor væsentlige ændringer i forslag til ny lokalplan.

I forlængelse af Benny Klausens indlæg 5/2 2019 kan jeg oplyse, at grundstørrelsen i lokalplanen fra 2008 er beskrevet som 8400kvm og i forslag til ny lokalplan er beskrevet som 9100kvm.

Det er nærliggende at antage, at forøgelsen af grunden er sket mhp at øge antallet af boliger på grunden. Med de 9100kvm vil bebyggelsesprocenten bliver 35 mod 30 i nugældende lokalplan, og ville have været blevet 37, hvis grundstørrelsen var blevet fastholdt på 8400, som det fremgår af nugældende lokalplan.

Denne ”forstørrelse” af grunden fremkommer ved at kommunen laver ”arealoverførsel” fra andre grunde til Hjørnegårdsmatriklen. I Herstedvester grundejerforening har vi været opmærksom på at grundstørrelsen er øget, men først ved at læse udbudsmaterialet igennem i forbindelse med, at grunden nu er i offentlig udbud, bliver vi klar over, at der er tale om en ændring, som kommer til at omfatte de omkringliggende stier. Vi finder det påfaldende, at dette først kommer frem nu, og at man skal så langt ned i sagen , før det afsløres. Det kan kun give grund til at mistænke, at der ikke har været ønske om åbenhed om dette emne.

Endelig vil jeg redegøre for de høringssvar, som er fremsendt fra Herstedvester.

Vi har primært gjort indsigelse mod de mange boliger på grunden. I øjeblikket er der 95 bebyggede grunde i landsbyen med ca 200 beboere. Med 38 nye boliger , samt yderligere 18 planlagte nye boliger i landsbyen, vil indbyggerantallet stige med ca 50% . Det er ikke muligt fortsat at bevare en identitet som en landsby.

Desuden har vi fokuseret på at der gives tilladelse til at bygge i 2 etager, med selvstændige boliger på 1.sal.

Lokalplanforslaget nævner gentagne gange at kommunen ønsker at bevare ”en landsbyagtig karakter”. Hverken antallet af boliger eller udformningen af bebyggelsen støtter efter vores mening denne intention, faktisk det stik modsatte.

Med de mange nye boliger vil trafikken på Herstedvesterstræde blive øget med 45%-iflg beregning foretaget af Rambøl for Albertslund Kommune. Denne trafik skal krydse Damgårdsstien og vil derfor påvirke al trafik til og fra badesøen, Stadion, senioridrættens hus og hallerne. Med opførsel af den nye hal bliver denne trafik ikke mindre.

Hertil kommer at taghældning, tag-og facadebeklædning også adskiller sig afgørende fra stort set alle andre huse i landsbyen.

I forbindelse med vores høringssvar har vi haft flere kontakter med kommunen og det skal understreges at såvel politikere som embedsmænd har udvist stor vilje til at møde os, men desværre ikke tilsvarende vilje til at følge vores indsigelser.

Bevarelse af de 4 landsbyer -Herstedøster, Herstedvester, Vridsløselille og Risby er selvfølgelig vigtig for os, der bor her.

Men som Albertslundborger siden 1972 -Herstedvester siden 1990-ved jeg også, at landsbyerne er værdifulde for mange andre borgere og er med til at give kommunen historie og karakter.

Vi håber derfor at vi kan få mange borgeres støtte til at undgå den planlagte bebyggelse på Hjørnegårdsgrunden, samt få politikerne til at nedstemme forslaget til lokalplan 9.8 ned og fastholde nugældende lokalplan.

Publiceret 18 February 2019 06:00