DEBAT: En vigtig lokalitet for frøer

Biolog Lars A Clark, Rypehusene 38:

Radioarealet er en vigtig lokalitet for EU-habitatsarten spidssnudet frø, som også er Albertslund Kommunes ansvarsart, og både butsnudet frø og spidssnudet frø yngler i mange af Vestskovens søer.

Ifølge biolog Katrine Sarah-Louise Selmer Søbye, er der ingen andre steder i Vestskoven hvor der registreret så mange æg, som ved det lille kær ved den gamle radiostation. Dvs. der er ikke registreret æg ret mange andre steder i Vestskoven.

Det er hannerne man hører nu, de kvækker for at lokke hunner til, ligesom det er tilfældet når fuglene synger. Frøerne kvækker forskelligt og de kvækker kun i yngletiden. Spidssnudet frø siger som luft, der bobler op gennem et rør. Butsnudet frøs lyd er en lang kvækkende lyd.

Frøer har ikke en egentlig parring, men hannen lægger sin sæd over æggene, når de kommer ud af hunnen.

I de første dage efter lægningen er butsnudet frøs æg uklare-mælkede i slimen, hvor spidssnudet frø har helt klar slim.

Kæret lige vest for Herstedvester Radiostation (Radioarealet) er et vigtigt ynglested for spids- og butsnudet frø. Spidssnudet frø er gennemgående talrigere end butsnudet frø i Vestskoven, ifølge biolog Poul Evald Hansen.

Udover at frøerne yngler i kæret, så gælder det for både frøer og tudser at de overvintrer og søger føde på arealerne i og omkring den gamle radiostation, det betyder alt i alt at det gamle radiostations areal i dag er en vigtig habitat for frøer og tudser, ligesom kæret er det.

Publiceret 04 April 2019 05:00