DEBAT: Maste-arealets forhistorie

Ole Jensen, Mørkager 38:

I beslutningsprocessen om maste-arealets fremtid synes der i debatten i kommunalbestyrelsen at være lidt usikkerhed om arealets forhistorie. Det kommer her:

Da Vestskoven i 1967 kom på finansloven med faste årlige bidrag, fastlagde man grænsen for opkøb af ejendomme til Vestskoven. Gammel Landevej blev fastlagt som grænse, så alt nord for efterhånden skulle være Vestskov. Derfor er i dag størsteparten af ejendommene nord for Gammel Landevej opkøbt til Vestskov.

Et stort område fungerede stadig som masteanlæg, men dette blev nedtaget (1986), og man frigjorde plads til at opsætte en 300 meter høj mast til fjernsyns-modtagelse. Daværende amt, som var overordnet planmyndighed for landzone-arealet, fik dog masten flyttet til Hove.

En mast på 100 meter blev i stedet rejst, da den indgik som en væsentlig del af overordnede telenet. Men et væsentligt mindre grundareal var nu nødvendigt, nemlig cirka 30 procent til opstilling af denne mast, og som noget nyt store paraboler til telekommunikation.

Kommunalbestyrelsen vedtog herefter en en lokalplan 6.1. "Vestskov og telekommunikation" i 1987. Ifølge denne udlægges de resterende cirka 70 procent (område F) blev til Vestskov. (Sandsynligvis afhændet for den jordpris som var gældende for de handler i Vestskoven).

I lokalplan 6.1. blev det præciseret, at der i det resterende område (D) til telekommunikation ikke måtte bygges yderligere, og at området i størst mulig udstrækning skulle tilplantes med skov og udformes efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan.

Man kunne derfor naturligt forestille sig, at processen fra 1987 blev genoptaget og tilbageværende areal, når det ikke længere benyttes til teleformål, overgår til Vestskov og for den jordpris som er gældende i Vestskoven.

Bebyggelse på telegrunden har aldrig været på tale.

Publiceret 24 April 2019 06:00