DEBAT: Mindretalsudtalelse fra DF, Ø, SF og Å

Danni Olsen (DF), Helge Bo Jensen (Enh.), Leif Pedersen (SF) og Kenni Flink (Alt.):

Mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet vedrørende høringssvar om fredsskovs-konstatering på Radiogrunden.

Vi mener ikke at der er fremkommet nye oplysninger, der kan have betydning i en fornyet sagsbehandling om hvorvidt, der er fredsskov på radiogrunden.

Grundejeren skal have mulighed for at udtale sig og komme med evt. nye oplysninger i sagen. Men vi undrer sig over forslaget om at kommunen, som ikke er økonomisk involveret i sagen, i sit høringssvar skal påtage sig rollen som ”advokat” for grundejeren, og i sin tilgang alene tage udgangspunkt i grundejerens interesser.

Kommunen burde som planmyndighed have fokus på mere overordnede perspektiver i sagen, som f.eks. sikring af natur, rekreative formål, trafik og byplanlægning m.m.

Høringssvaret bygger sin argumentation på det synspunkt at lokalplan nr. 6.9 fra 1987 skulle være en hindring for at skoven på radiogrunden kan være fredskov.

Lokalplanens formål er (lokalplanens side 6): ”at fastlægge områdets anvendelse til Vestskov og telekommunikation”.

Området er for længst taget i brug for begge anvendelser. Delområde F er i dag Vestskov (fredskov) og delområde D er tekniske anlæg omgivet af skov. En konstatering af fredsskov i delområde D vil ikke i sig selv gøre nogen forskel mht. brugen af de tekniske anlæg. En del af de tekniske anlæg er i øvrigt ikke mere i brug. Men brugen af de tilbageværende anlæg vil kunne fortsætte, hvis det ønskes.

Placeringen, størrelsen og omfanget af de tekniske anlæg er beskrevet i lokalplanen (paragrafferne 5.1 – 5.10, side 7). Der er bestemmelser om skovbevoksning (side 8):

”§ 8.3. Område D forudsættes i størst mulig udstrækning tilplantet som skov, hvis udformning tilpasses efter de tekniske anlæg, som skal indplaceres i området.”

”§ 8.4. Den under § 8.3 omtalte beplantning skal etableres efter en af kommunalbestyrelsen godkendt beplantningsplan”.

Kommunen havde åbenbart en intention om at skabe en sammenhæng med Vestskoven, som det blev formuleret i en fodnote:”Det forudsættes at beplantningsplanen udarbejdes af Københavns skovdistrikt for derved at opnå den bedst mulige tilpasning til beplantningen i område F”

Arealet, som var ejet af staten blev beplantet i 1990. Kommunen burde dengang have været opmærksom på at det skulle være tinglyst som fredsskov.

I forbindelse med liberaliseringen af telesektoren blev radiogrunden privatejet. Det skete trinvis: I 1994 sælger staten en ejerandel på 41 %. Indtil oktober 1997 havde staten stadig bestemmende indflydelse i TDC, som ejede grunden. TDC var fuldt privatiseret i 1998.

I forslaget til høringssvar rejses spørgsmålet om befolkningsudviklingen og behovet for udviklingen af nye boligområder. Det er et politisk spørgsmål, som ikke vedrører skovloven.

Det politiske svar er at behovet for boliger kan og skal opfyldes på andre måder, der ikke involverer nedlæggelse af skovområder.

Skovloven er en beskyttelse, som er med til at sikre en fornuftig planlægning, med adgang til sammenhængende naturområder. Bynær skov må beskyttes for at sikre rekreative områder, forbedre miljøet for byens indbyggere og påvirke klimaet positivt.

Publiceret 23 June 2019 06:00