Arkivfoto

Arkivfoto Jeppe Carlsen

DEBAT: Svar på læserbrevet ”Med lov skal lov holdes”

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune

Vivi Nør Jacobsen stillede en række spørgsmål på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 18. juni og har efterfølgende stillet de samme spørgsmål på Albertslund Postens hjemmeside.

Jeg kunne forfalde til en lang teknisk udredning, men det lader jeg forvaltningen om. Jeg vil gøre det kort. Da afgørelsen den 24. april kom fra Miljøstyrelsen med budskabet om, at der var fredskov på området med radiostationen, forholdt jeg mig til det. Når verden nu ser anderledes ud, og Miljøstyrelsen ikke har fået partshørt kommune og grundejer, forholder jeg mig til det. Det er afgørende, at kommunalbestyrelsen træffer beslutninger på et rigtigt grundlag, så byens udvikling er holdbar.

Jeg synes stadig, at det er en god ide at bygge bæredygtige, grønne boliger i det lukkede område, der er nabo til Vestskoven. Det vil være fint at få den tidligere erhvervsgrund åbnet op, så området falder naturligt ind i de grønne omgivelser, som mange mennesker er glade for at benytte. Som vi alle ved er radiostationen ikke længere i funktion, og med ændringerne i Fingerplanen i 2017 er der åbnet mulighed for at kunne bygge boliger i området.

Det er altså kun tilfældet, hvis Miljøstyrelsen ender med at afgøre, at der ikke er fredskov. Er det tilfældet kan Kommunalbestyrelsen vælge at vedtage en ny lokalplan for området. Det sker løbende, at vi vedtager nye lokalplaner, når der er et ønske om nyudvikling af et område.

Så med lov skal Albertslund udvikles - til glæde for byens borgere, de grønne områder, Vestskoven og meget mere. Og er Radiogrunden fredskov, så er det sådan, det er. Det er en afgørelse alle vil respektere. Er den ikke, udestår en fornyet dialog med grundejer om boligudvikling på arealet, som Kommunalbestyrelsen vedtog ved igangsættelse af lokalplanen. Men foreløbig er det altså op til Miljøstyrelsen at træffe en afgørelse, når styrelsen nu har fået rettet op på sine alvorlige procedurefejl ift. kommunalbestyrelsens udtaleret.

I et supplerende svar svarer forvaltningen på de spørgsmål af mere faglig karakter, Vivi Nør Jacobsen stiller.

Supplerende svar til Vivi Nør

Pernille Bech, leder af Byudvikling & Erhverv, Albertslund Kommune

Som borgmester Steen Christiansen skriver i sit svar til Vivi Nør Jacobsen, vil vi fra forvaltningen side svare på de spørgsmål af mere faglig karakter, som Vivi Stiller i sit læserbrev. Derfor dette supplerende svar.

Svar på spørgsmål to om lokalplanen

Det er Kommunalbestyrelsens ret og pligt at lokalplanlægge i kommunen.

Lokalplan nr. 6.1 vedtaget i 1987 er den gældende lokalplan for Radiostationen. I den står der, hvad lokalplanområdet må anvendes til, omfang og placering af fremtidig bebyggelse, hvordan de ubebyggede arealer skal beplantes osv.

Bestemmelserne i lokalplaner vægter ikke lige højt.

Bestemmelser om lokalplanområdets ubebyggede arealer skal være i overensstemmelse med lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, som tilsammen udgør planens principper. Planens principper går således forud for alle andre bestemmelser i lokalplaner.

Formålsbestemmelsen i lokalplan 6.1 siger, at lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til Vestskov og telekommunikation. I lokalplanen anvendelsesbestemmelser er det uddybet, at delområde F udlægges til offentligt formål, rekreative fritidsformål (Vestskov) og delområde D udlægges til offentligt formål, telekommunikation – (antenneanlæg med dertil knyttede bygninger til teknisk udstyr).

De andre bestemmelser i lokalplanen kan derfor ikke udlægge delområde D til skov, da det vil være i strid med lokalplanens principper i formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

Når der i lokalplans § 8.3 står at; ”Område D forudsættes i størst mulig udstrækning tilplantet som skov, hvis udformning tilpasses efter de tekniske anlæg, som skal indplaceres i området”, er det ikke ensbetydende med at delområde D er udlagt til skov. Bestemmelsen betyder, at de tekniske anlæg skal ”pakkes” ind i en skovtilplantning. Hvis ejer efterfølgende ønske at opsætte nye parabolanlæg, må de rydde den beplantning, de finder nødvendig og derefter igen tilplante med en skovtilplantning, der er tilpasset de nye tekniske anlæg.

Det er væsentligt at bemærke, at skov og fredskov ikke er det samme. Skov defineres biologisk og landskabeligt som træbevoksede arealer. Det er ikke størrelsen i sig selv, der bestemmer om et areal defineres som skov, men afhænger blandt andet af hvilken flora og fauna, der er til stede. Fredskovspligtige arealer er derimod et juridisk begreb, der blev indført for at sikre Danmarks forsyning med træ. Fredskov kan både være mose, eng og skov af højstammede træer og er arealer, hvor ejer til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål.

For eksempel er der fredskovspligt på Hersted Høje, selvom der ingen træer er. Årsagen til det er, at det er naturligt for et skovområde, at der også er lysninger uden træer, hvilket er nødvendigt for skovdriften.

Det betyder, at man ikke kan bruge sine egne oplevelser af, hvornår noget er skov i en faglig sagsbehandling vedrørende fredskovspligt – eller skov i det hele taget.

Som alle andre love, indeholder Skovloven hovedregler og undtagelser. I §3 stk. 4 er det således beskrevet, at når et offentligt areal er lokalplanlagt til andet formål end skov, og lokalplanen er taget i anvendelse til dette formål, er der ikke automatisk fredskovpligt.

Forvaltningens brev til Miljøstyrelsen er ikke begrundet i et ønske om enten fredskov eller byudvikling, men i en forpligtelse til at reagere, når kommunalbestyrelsens ret til at blive hørt og være lokalplanlæggende myndighed, overtrædes. Der ud over kan en retlige mangel - som her er den manglede partshøring -i en afgørelse om fredskov på Radiostationen, betyde at fredskovsafgørelsen ikke er juridisk gældende, og at efterfølgende sagsbehandling vedr. arealet heller ikke vil være det, uanset indholdet.

Svar på spørgsmål 3 om materiale til Miljøstyrelsen

Forvaltningen stillede seks spørgsmål til Miljøstyrelsen den 26. marts 2019, som styrelsen svarede på den 20. maj 2019 - efter afgørelsen om fredskov, som blev sendt i kopi til Albertslund Kommune.

Når forvaltningen ikke medtog de svar i brevet til Miljøstyrelsens direktør, skyldes det, at svarene ikke tilføjer yderligere oplysninger om sagen end der allerede stod i Miljøstyrelsens afgørelse fra 24. april 2019.

Det fremgår i øvrigt i dagsordenspunktet til Kommunalbestyrelsesmødet den. 18. juni 2019, at forvaltningen havde fået svar på spørgsmålene fra den 26. marts 2019.

Publiceret 28 June 2019 05:00