Dogan Polat:

Ingen beviser for bedrageri

“Fejl i medlemstilskud handler om forskellige fortolkninger af de gamle regler”, siger Dogan Polat.

Dogan Polat, socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Tyrkisk Kulturforening kommenterer nu sagen om forkert indberettede medlemstilskud.
En sag, der - efter alt at dømme - ender ved domstolene, hvor Tyrkisk Kulturforening vil anlægge retssag mod Allan Høyer og Danni Olsen fra Dansk Folkeparti Albertslund.
Albertslund Posten har modtaget denne kommentar fra Dogan Polat:
“DF Albertslund og dets to medlemmer Allan Høyer og Danni Olsen har i tidsmæssig nær tilknytning til kommunalvalget valgt at beskylde både Tyrkisk Kulturforening og mig som formand, Dogan Polat (S), for bedrageri, selvom der ikke er skyggen af bevis for, at noget sådant skulle have fundet sted.
Dette er usagligt, og strafbart som injurier. Det er det, ansvarssagen imod DF Albertslund og de to medlemmer drejer sig om, og det vil nu være op til Danmarks Domstole at tage stilling.
For at nogen kan gøre sig skyldig i bedrageri, kræver det, at vedkommende med vilje forsøger at tilegne sig uberettigede midler ved f.eks. at sende urigtige meddelelser. Det har DF intet grundlag for at påstå, at foreningen eller jeg har gjort, uanset DF måske synes, at det ville være politisk opportunt at angribe en anden politiker på denne måde.
Det eneste DF henholder sig til, er – stadig – kun et brev af 22. november 2016 fra revisionsfirmaet BDO til Albertslund Kommune. I modsætning til DFs fremstilling af brevet, indeholder det hverken nogen konklusion om, at Tyrkisk Kulturforening har begået noget strafbart, eller at medlemstallene er som beskrevet af DF. Revisor har blot anført (s. 2, 4. afsnit):
”I forbindelse med vores gennemgang vurderer vi ikke, at det har været muligt at få 100 % vished om, hvorvidt disse medlemmer reelt er tilskudsberettigede, hvorfor vi viser optællingen af medlemmer med ”Frivillig” særskilt ovenfor.”
DFs pressemeddelelse udelader enhver omtale af de frivillige medlemmer, og vælger herunder kun at inddrage 3 ud af 4 kolonner i revisors tabel. DFs adfærd er klart vildledende.
Opgørelsen af en frivillig forenings medlemmer i henhold til folkeoplysningsloven og Albertslund Kommunes retningslinjer er et juridisk, fortolkningsmæssigt spørgsmål, som revisoren ikke har kompetence til at afgøre, og som revisoren heller ikke har afgjort. Når en kommune måtte vælge en anden fortolkning end den frivillige forening, er det ikke automatisk sådan, at foreningen eller mig som formand, uanset mit politiske tilhørsforhold, så har begået noget strafbart.
Albertslund Kommune har i 2016 og 2017 været i dialog med Tyrkisk Kulturforening, og sagen verserer fortsat. Foreningen har i denne proces allerede d. 4. april 2017 – foreløbigt, frivilligt og med forbehold – betalt et af kommunen opgjort beløb, og har ved skrivelse af 17. juli 2017 (vedlagt) fremsat krav om, at dette beløb nu tilbagebetales til foreningen, som har været berettiget til at modtage dette tilskud i henhold til de dagældende retningslinjer. DF er oplyst om tilbagebetalingskravets fremsættelse i skrivelse af 21. juli 2017, s. 2, 3. sidste afsnit, men det har åbenbart ikke påvirket den lokale partiforenings kommunikation i saglig retning.
Tyrkisk Kulturforening mener, at Albertslund Kommune ved ikke at følge gældende regler har handlet forkert, og på en måde, som er meget utryghedsskabende for de frivillige foreninger i kommunen generelt.
Albertslund Kommune har d. 31. maj 2017 ændret sine retningslinjer for, hvad der kan henregnes som tilskudsberettiget, hvilket gælder fremadrettet. Ændringen skyldes, at kommunen ikke mente, at de hidtidige regler var klare nok – dette må imidlertid ikke komme de frivillige foreninger til skade med bagudvirkende kraft. Ændringen har derfor ikke nogen betydning for Tyrkisk Kulturforenings ret til at modtage medlemstilskud i 2014 og 2015 efter de samme regler som alle andre i kommunen.
Spørgsmålet i forhold til DF Albertslund er måske i bedste fald, om den lokale partiforenings to medlemmer har haft mulighed for at forstå sagens rette sammenhæng.”

Publiceret 04 August 2017 11:30

SENESTE TV