Budgettet for Albertslund Kommune skal endeligt vedtages i oktober. Arkivfoto: brie

Budgettet for Albertslund Kommune skal endeligt vedtages i oktober. Arkivfoto: brie

Så er startskuddet gået til budgetforhandlingerne

Kommunes økonomi er god i år, men der skal spares og effektiviseres for at sikre fremtidens velfærd

Af
Jørgen Brieghel

Budget I løbet af den kommende måned vil de forskellige partier mødes med borgmesteren for at se, om der er basis for at gå sammen om et budgetforlig.

Budgettet blev førstebehandlet på kommunalbestyrelsens møde tirsdag, og dermed er startskuddet gået til forhandlinger.

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) sagde, at kommunens økonomi er præget af de omstændigheder i samfundet, vi er omgivet af.

”På indtægtssiden er vi små 60 mio. kr. bedre stillet, end vi havde forventet, og det giver bedre udgangspunkt for at tale om økonomien de kommende år”, sagde Steen Christiansen.

”Den gunstige situation skal vi efter vores mening bruge til bl.a. at investere i vigtig velfærd. Det kunne være bedre start for børn og unge i dagtilbud. Det kunne være løft til folkeskolen. Det kunne være omsorg for de svage ældre skal højnes”.

”Vi tror at vi skal tænke nyt. Vi skal have mod til at tænke på, om vi gør det på den rigtige måde i dag. Kan Albertslund drives endnu mere effektivt end vi gør, så der bliver råderum til at investere i mere velfærd for albertslunderne”

”Vi vil også satse på den langsigtede byudvikling. 1. oktober tages første spadestik til gymnasiet. Albertslund Centrum står foran et stort udviklingstræk, og mange investorer vil bygge i byen. Det betyder følgeinvesteringer i bl.a. broer, veje, stier, tunneller. Det skal der være penge til”.

”Der er også brug for at vi skal kunne levere rammer, der er i orden. F.eks. hal på stadion – det skal vi i mål med. Der bliver behov for at forny institutionsområdet. Vi skal tænke langsigtet og allerede nu udstikke rammerne. I folkeskolen er der behov for at få fornyet og sikre skoler, som er fysisk attraktive – lys, luft og lyd”.

Alt det kan efter borgmesterens mening kun gøres, hvis pengene er der, og derfor bliver den bundne opgave at sikre en effektiv organisation.

”Derfor ser vi på besparelser og effektiviseringer. Det er fundamentet for at kunne investere i vores fællesskab”, sluttede Steen Christiansen, der inviterede til budgetforhandlinger med håbet om et bredt forlig.

Vil have store ændringer

Danni Olsen (DF) understregede, at partiet går ind i budgetforhandlingerne med et mål om at lave de nødvendige – store – ændringer. ”Ikke de små, som vi har været vant til”, sagde han.

Danni Olsen nævnte nogle områder, der efter hans mening trænger:

En tidlig indsats på dagområdet. Der er brug for flere ressourcer.

Skoleområdet. Det skal diskuteres, hvornår barnet er klar til at gå klassetrin op og til at starte i skole.

Ældreområdet. Dansk Folkeparti vil gerne have en ældrepolitik.

”Det er ikke godt, at det i sparekataloget foreslås at skære på rengøringen. Vi skal have minimumskrav, så vi kan undgå den slags forslag fremover. Vi må vælge er niveau vi ønsker”, fastslog Danni Olsen.

Og så sagde han om kommunens økonomi: ”Det er ærgerligt, at økonomien kun er god, når vi er heldige med særtilskud. Vi skal undgå sparerunder. Det må gøres anderledes”.

”Vi vil gerne se på mere forebyggelse. Vi har store grupper i Albertslund, som har brug for det”.

Og så ønskede Danni Olsen, at niveauet i folkeskolen generelt styrkes.

Om planerne for byudvikling sagde han, at det er fint. ”Men vi skal huske på at vedligeholde vores bygningsmasse, veje og stier. Ellers forfalder det. Det skal ske, før vi bygger nyt”, sagde Danni Olsen og sluttede:.

”Vi er gerne med i en aftale, men vi vil gøre en forskel”

Tre emner fra Enhedslisten

Helge Bo Jensen (Enh.) havde tre emner, som er vigtige for Enhedslisten:

”De sidste mange år siden 2009 har kommunernes økonomi været under pres. I år er ingen undtagelse. Vores ældrebefolkning stiger. Men der sættes ikke penge nok af. Det giver ringere service. I Albertslund bruger vi penge på prestigeprojekter i samarbejde med spekulanter og entreprenører. Pengene findes ved at skære på ældre- og børneområdet. Og mange rammes af kontanthjælpsloftet”, sagde Helge Bo Jensen.

”Byudvikling er interessant. Der peges på mange grunde og bygninger i Albertslund. Formålet er for os at skabe socialt velfungerende boliger, der er behov for. Vi skal satse på almene, små og billige boliger. Ikke prestigebyggeri og privat udlejning”.

”Endelig skal vi sørge for, at tilgængelighed tænkes ind overalt. Mange borgere har svært ved at komme rundt”, sagde han.

Ro på fra SF

Leif Pedersen (SF) sagde, at der er stort behov for, at der kommer ro på kommunen.

”Vi skal have ro på. Der er ikke brug for for mange store projekter”, mente han. ”Vi har gang i en skolestrategi, og klub- og fritidsområdet påvirkes af det. Der er planer om en ny hal, og nye plejeboliger på ældreområdet. Der er gang i mange ting. Hvor meget kan og skal vi magte? Lad os få ro på og forankre det vi har i gang”, sagde Leif Pedersen.

SF’s input til budgetforhandlingerne går bl.a. på: ”At gøre byens rammer spændende og bedre. Det gælder også på asfalt – stier og veje trænger. Vi vil gerne snakke om mere forebyggelse, dagtilbud, skole og sundhedsområdet og på ældreområdet. Der er meget at hente her”, sagde Leif Pedersen.

Han mente også, der skulle gøres mere for at nedbringe støj i byen.

Og så nævnte han i flæng ting, som SF vil arbejde for: Dansk-parathed. Kommunal leverancer, der bør samles. Tunnellerne, der bør gives fri, så borgere kan udsmykke dem. Boligerne på Herstedøster Sidevej skal moderniseres. Den chilenske mindelund i Birkelundparken skal vedligeholdes.

Skatten stiger ikke

Nils Jul Gjerlev (Kons.) sagde, at selvom det i år går godt med kommunens økonomi, er den dog sårbar, og der skal arbejdes på at få en robust kommunal økonomi.

”Derfor skal vi holde fast i, at der skal føres ansvarlig økonomisk politik uden skattestigninger”, sagde han.

”Vi glæder os over de mange projekter og byudvikling. Grundene skal sælges til privat boligbyggeri, så vi får bedre balance i byen. Vi har procentvis for mange almene boliger. Det gælder om at tiltrække familier med høje indkomster, så vi får skatteindtægter, der kan give os råd til den velfærd, vi gerne vil have.”

De konservative vil bruge flere ressourcer på bedre kontakt mellem kommune og erhvervsliv. Byens veje og stier trænger. Det skal prioriteres. Albertslund skal lade sig inspirere af Grevemodellen med straks-aktivering. Svømmehallen i Herstedvester skole: De konservative vil gerne have en idrætssal med springfaciliteter og andet.

På trods af katastrofeplanen

Brian Palmund (V) bemærkede, at det i år ser ud som om der kan nås et sammenhængende budget for de næste fire år.

”For første gang i mine otte år er der et lille bitte plus. Det på trods af, at vi blev præsenteret for store økonomiske problemer før sommer og en katastrofeopbremsningsplan. Og så får vi 50 mio. kr. mere end beregnet”, sagde Brian Palmund.

”Alligevel vil vi fortsat have en sårbar økonomi de næste år. Kan vi undlade besparelser? Nej, der skal lukkes hul for at dække driften. Og oven i har de politiske partier nok også ønsker, der kan koste penge. Det har vi!”

”De tre vigtigste: Vi vil have straksaktivering af de unge. De unge skal have noget at stå op til. Yde et bidrag, til de får job eller kommer i uddannelse. Det vil skabe motivation. Vi vil afsætte flere penge til kriminalpræventiv enhed. De gør det godt, men kan skabe mere tryghed. Vi vil have en trafiksanering af Roholmsvej, så farten bringes ned til 50 km/t. Der køres for stærkt og støjes”, sagde Brian Palmund.

Klimakrisen

Kenni Flink (Alt.) sagde, at Albertslunds værdier betyder meget for Alternativet.

”Vi er klar til handling. Vi har haft en tørke-sommer. Det minder os om, at vi har en klimakrise. Vi er den første generation der oplever konsekvenserne og den sidste generation, der kan stoppe det. I forbindelse med vores mange byudviklingsprojekter bør vi derfor være ambitiøse: vi skal stille store krav til entreprenører, der skal forpligte sig til at tænke alternative energikilder ind i nybyggeri”, sagde Kenni Flink.

Herefter nævnte han i flæng Alternativets ønsker til budgettet: Albertslund skal være Danmarks største fødevarefællesskab. Agenda Centret prioriteres højere. Flere penge til psykiatrihjælp. Hjemmeplejen skal styrkes. Hjørringmodellen skal indføres på beskæftigelsesområdet. Der skal indføres en borgerdreven kulturpulje, som foreninger og borgere kan søge. Borgerne skal have initiativretten.

”I temaudvalget er der sket en demokratisering af den politiske proces. Vi har det første oplæg af medborgerskabspolitikken. Det har været en stor tilfredsstillelse at arbejde med, og det skal nu følges op med handling og økonomi”, sagde han.

Løsninger hos De radikale

Hediye Temiz (Rad.) sagde, at De radikale har det bedst med at arbejde for løsninger.

”Vi er bekymrede over besparelser på den borgernær service i budgetkataloget. Vi hellere skære på administrationen. Mange forslag har social slagside. De borgernære områder skal tilgodeses.”

”Vi gerne prioritere: Albertslund mangler strategi for elbiler – vi skal have flere standere. Medlemstilskud i idrætsforeninger skal i højere grad tilgodese de unge. Og så skal vi have minimusnormeringer i institutionerne, som vi kan være bekendt”, sagde Hediye Temiz.

Efter en længere debat blev budgettet så sendt til videre behandling. Den endelige vedtagelse af næste års budget finder sted på kommunalbestyrelsesmødet i oktober.

Publiceret 13 September 2018 10:30