Fra Vallensbæk Søerne løber Store Vejleå i dag videre mod Køge Bugt under motorvejen. Foto: brie

Fra Vallensbæk Søerne løber Store Vejleå i dag videre mod Køge Bugt under motorvejen. Foto: brie

Kommuner vil gå sammen om at ændre Store Vejleå

Et nyt projekt skal sætte gang i den gamle drøm om at få Store Vejleå til at løbe uden om søerne i Vallensbæk Mose

Af
Jørgen Brieghel

natur For at skabe et sundere vandforløb og dermed rigere fiskeliv ønsker kommunerne i I/S Vallensbæk Mose at ændre på forløbet af Store Vejleå. Hermed sættes der liv i en gammel drøm om at få åens forløb lagt uden om søerne i mosen.

Det har i mange år været et stort ønske at lægge åen udenom Vallensbækmose-søerne, og forskellige projekter er blevet udarbejdet og igen forkastet - primært på grund af økonomien.

Nu har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Brugergruppen for Vallensbæk Mose, Naturgruppen, Friluftsrådet, lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening m.fl. udarbejdet et nyt projekt.

Det nye projekt udmærker sig ved dels en enklere løsning i forbindelse med anlægsarbejdet, dels ved at tage højde for nye regnvandsbassiner, som betyder bedre vandkvalitet, og dels en lidt ændret og kortere linjeføring af det nye å-løb.

Alt sammen er med til at gøre projektet billigere i forhold til tidligere modeller.

Skitse fra projektet, der viser det nye forløb af Store vejleå uden om søerne.

Skitse fra projektet, der viser det nye forløb af Store vejleå uden om søerne.

Projektet

Overslagsprisen er ca. 10 mio. kr. Bestyrelsen i I/S Vallensbæk Mose er blevet præsenteret for forslaget og ønsker at fremme projektet, såfremt der kan findes ekstern medfinansiering.

Der skal søges en række fonde, og desuden skal hver oplandskommune (Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk) og I/S Vallensbæk Mose bidrage økonomisk til projektet.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund skal tage stilling til sagen på sit marts-møde. I forvejen var projektet til behandling på Miljø- og Planudvalgsmødet, hvor det blev tiltrådt i enighed og sendt videre til endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Barriere for fiskelivet

Problemet med at Store Vejleå løber gennem søerne er, at det skaber en barriere for fiskelivet.

Åen har ikke forbindelse til havet for fisk og andre dyr. Søerne forhindrer fiskenes opgang og nedgang. Vandløbets kvalitet er utilfredsstillende - på trods af gode fysiske forhold.

Planen er derfor at genoprette Store Vejleå som et naturligt vandløb og ikke kun et afløb for regnvand, muliggøre uhindret passage gennem åen og dermed virke for visionen om Store Vejleå som gyde- og opvækstvand for havørreder – og på den måde tilføre Store Vejleådal en større naturværdi.

Publiceret 11 March 2019 06:00