Poul Evald Hansen.

Poul Evald Hansen.

DEBAT: Sagen genoptaget - byggeri på Radiogrunden

Poul Evald Hansen, fmd. for Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund, Galgebakken Vester 9:

Som det fremgår, har Albertslund Kommune genoptaget sagen omkring bebyggelse af Radiogrunden og har fået Miljøstyrelsen Storstrøm (som administrerer fredskovforordningen) til midlertidig at tilbagekalde fredskovdeklarationen, fordi ejeren Boligselskabet Norden angiveligt ikke har været hørt. Albertslund Kommune, der også er formel høringspart, har faktisk gennem borgmesterens udtalelser på mødet den 29. april tilkendegivet, at de ikke ønsker at blive hørt yderligere. Der er nu en fornyet høringsperiode frem til udgangen af juli, hvorefter Miljøstyrelsen Storstrøm, der varetager administrationen af fredskovordningen, igen vil behandle sagen.

En ting er, at det af nogle kan opfattes som et klart brud på forvaltningsloven, fordi der i Miljøstyrelsen Storstrøms oprindelige tilkendegivelse stod, at afgørelsen var inappellabel. En anden ting er, at der givetvis ikke er tale om manglende partshøring, fordi partshøring givetvis kun er påkrævet, når parten formodes at kunne bidrage med nye oplysninger.

En tredje ting er, at borgmesteren i sin udtalelse på det offentlige møde den 29. april i år tilkendegav, at der nu skulle samarbejdes omkring integrering af det berørte område i Vestskoven. Hermed giver borgmesteren afkald på yderligere indsigelser fra kommunen som høringspart efter vores opfattelse.

Vi - "Radiogruppen" - har et omfattende dokumentationsmateriale, der viser, at området omkring de tekniske anlæg blev tilplantet med skov, medens det var i offentligt eje, og dermed er fredskov, hvor skov ikke må ryddes og bebygges efter loven.

Hvis nu Miljøstyrelsen Storstrøm - mod DNs forventning - omstøder fredskovafgørelsen, så leder det tanken hen på en sydamerikansk bananrepublik, og de skal ikke få lov til at dø i synden. Specielt ikke fordi vi lige har haft et folketingsvalg, der har udsendt meget tydelige signaler omkring styrkelse af de grønne interesser i vores land.

Også et eventuelt kommunalbestyrelses-flertal, der bakker op om bebyggelse på skovarealerne på Radiogrunden, vil have meget store forklaringsproblemer, som vi nok skal minde dem om.

Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund arbejder i Radiogruppen og sammen med den for at få sikret at skoven på Radiogrunden kommer til at indgå fuldstændigt i vores alle sammens Vestskov, der i den grad er afgørende for livet i Albertslund.

Området ved Radiogrunden er landzone, og efter loven og den gældende lokalplan må der kun bygges erhvervsbygninger, her teletekniske anlæg, og på det areal, der allerede bærer sådanne bygninger: Den høje mast m.v. - Mon Boligselskabet Norden vil kaste sig over teleteknisk virksomhed?

Den helt afgørende krigserklæring mod vores sag kommer, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at overføre området til byzone, hvor der kan bygges andet end erhvervsbygninger.

Vi har hidtil kørt sagen lokalt i og sammen med Radiogruppen, og det vil vi fortsat gøre. Men vi er forberedt på at inddrage DNs landsorganisation og ledelse i kampen.

Vi foretrækker konstruktivitet og forhandling, men vi er forberedt på strid!

Publiceret 18 June 2019 06:00