Gammelt luftfoto af det aktuelle område. Arkivfoto

Gammelt luftfoto af det aktuelle område. Arkivfoto

DEBAT: Svar på læserbrev fra Vivi Nør Jacobsen

Elisabeth Gadegaard Wolstrup, områdedirektør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Albertslund Kommune.

DEBAT: Svar på læserbrev fra Vivi Nør Jacobsen

Vivi Nør Jacobsen har et indlæg på Albertslund Postens debatside. Her problematiserer hun Albertslund Kommunes høringssvar til Miljøstyrelsen. Svaret er et naturligt led i Miljøstyrelsens sagsbehandling i forhold til at vurdere, om området med radiostationen, der ligger op til Vestskoven, er fredsskov eller ej. I Vivi Nørs indlæg og i forlængelse heraf et indslag i TV2 Lorry torsdag den 15. august er der desværre en række misforståelser. Dem vil jeg med dette indlæg gerne rette op på – eller i hvert fald forsøge at nuancere.

Allerførst vil jeg slå fast, at forvaltningen i Albertslund Kommune ikke har en særlig interesse i, om der bliver konstateret fredskov på arealet med radiostationen eller ej. Forvaltningen har til gengæld pligt til at sikre, at afgørelsen er korrekt og lovlig. I sagen om fredskov på området med radiostationen traf Miljøstyrelsen først en afgørelse med flere retlige fejl og mangler. Det gjorde Albertslund Kommune Miljøstyrelsen opmærksom på. Miljøstyrelsen trak så afgørelsen tilbage, fordi deres arbejde naturligvis skal leve op til loven, og derfor startede sagsbehandlingen forfra. Nu er vi så heldigvis i gang med en sagsbehandling, der følger både forvaltningsloven og skovlovens regler.

Det som sagen handler om

Sagen handler således om Kommunalbestyrelsens ret og pligt til at være lokal planmyndighed. Den handler om, at Staten også skal overholde loven, og desuden om forvaltningens pligt til at sikre korrekte og lovlige afgørelser inden for de kommunale myndighedsområder. Sagen handler derimod ikke, som indlægget fra Vivi Nør og indslaget fra TV2-Lorry giver indtryk af, om boligudvikling på Radiogrunden eller hvorvidt nogen ønsker fredskov et særligt sted eller ej.

Fredskov er et juridisk begreb, der betyder, at når et areal lever op til nogle definerede kriterier i skovloven, er det fredskov. Det er Miljøstyrelsen, der afgør om et areal er fredskovpligtigt. Politiske drøftelser om de statslige myndighedsområder hører til i Folketinget, og er ikke et kommunalt anliggende. Når en statslig myndighed beder en kommunal myndighed om at svare på noget, skal man svare.

Vivi Nør skriver bl.a. i sit indlæg ”Kommunen er ikke neutral myndighed, men tager aktivt part i sagen og har valgt side til fordel for et ejendomsselskab.” Det må jeg altså korrigere - hvis man kan sige, at Albertslund Kommune i denne sag tager en særlig side, så tager vi lovens side. Vores mål er at sikre, at der bliver truffet en korrekt afgørelse af Miljøstyrelsen. Derefter kan Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilke byggemuligheder en ny lokalplan skal indeholde.

______

Yderligere forklaring

1. Når høringssvarene omhandler kommunalbestyrelsens ret og pligt til at være lokalplanlæggende myndighed, er det fordi Miljøstyrelsen første gang lagde sin egen vurdering af Albertslunds Kommunes lokalplan til grund for afgørelse. Det må Miljøstyrelsen ikke, da lokalplanlægning ikke er et statsligt myndighedsområde.

2. Når Forvaltningen ikke har særlige bemærkninger til høringssvaret fra Beck Bruun, skyldes det at der ikke er noget i deres høringssvar, som berører kommunens myndighedsområde som planmyndighed.

3. Spørgsmålet om hvorvidt der skal bygges boliger på Radiostationen eller ej, er behandlet flere gange i Kommunalbestyrelsen, og afstemningsresultatet har hver gang været, at der var flertal i kommunalbestyrelsen for boligudvikling.

4. Uanset tidligere beslutning om boligudvikling eller ej, havde forvaltningens udkast til høringssvar være de samme. De to sager har ikke juridisk noget med hinanden at gøre.

Publiceret 17 August 2019 08:37