DEBAT: Kommunen skal holde, hvad den lover!

Helge Bo Jensen (Enh.), medlem af kommunalbestyrelsen:

debat Før Albertshøj blev bygget, fortalte forvaltningen kommunalbestyrelsen, at de ældres husleje på Albertshøj ville blive på niveau med eller lavere end på Albo.

Det var helt hen i vejret. Tværtimod er huslejen nu omkring 9.000 kr. pr. måned.

Det er der mange grunde til, men det er svært at undgå en ubehagelig mistanke om, at man udnytter, at beboerne måske ikke protesterer.

Der er ingen i kommunen, der for alvor har en interesse i at begrænse de udgifter, der lægges over på huslejen. Det er gennem de sidste par år lykkedes at få reduceret huslejen en del - og kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal holdes øje med udgifterne, og det er jo fint.

Men januar i år blev vi opmærksomme på, at kvalitetsstandarderne for plejehjemmene ikke overholdes.

Disse kvalitetsstandarder siger klart - og har gjort det i mange år -at fællesarealerne, altså køkkener og opholdsrum, skal gøres rent som en del af hjemmehjælpen og betales af kommunen. Helt ligesom det sker for de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, og som ikke bor på plejehjem.

Sådan har forvaltningen bare ikke administreret. Udgiften til rengøring af disse områder - som er en del af beboernes bolig, og som de betaler en høj husleje for - lægges uden videre over på huslejen.

Da vi blev klar over dette misforhold, stillede vi straks et forslag til kommunalbestyrelsen om, at den praksis i åbenlys modstrid med kvalitetsstandarderne blev ændret - og at de penge, der var blevet opkrævet i strid med kommunalbestyrelsens beslutninger i kvalitetsstandarderne, skulle betales tilbage.

Jeg troede ærligt talt, det var en selvfølge. Men nej. Siden januar har forvaltningen arbejdet på at få 'svar' fra ministeriet om, hvorvidt det er lovligt at gøre, hvad der formentlig har stået i kommunens kvalitetsstandarder i ti år!

Man kan ellers læse på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside at "Kommunen har desuden pligt til at føre tilsyn med, at den hjælp borgerne har fået tildelt, leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har truffet, og i henhold til kommunens kvalitetsstandarder."

Desværre var samme Sundheds- og Ældreministerium særdeles hjælpsomme over for forvaltningen. Og nu ligger der så en skrivelse, der påstår, at bestemmelserne i vores kvalitetsstandard om at rengøre fællesarealerne som praktisk hjælp efter servicelovens §83 ikke "ligger i tråd med servicelovens formål".

Deres logik er øjensynligt, at da der skal ske en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp til rengøring – og det er i principiel modstrid med at gøre alle tv-stuerne rene - ja, så er det ikke i tråd med lovens formål.

Voila! Så er figenbladet på plads - og så kan et flertal i kommunalbestyrelsen på næste møde ændre kvalitetsstandarden, så rengøringen af plejehjemmenes stuer og køkkener ikke mere er omfattet af hjemmehjælpen - på trods af at de er en del af boligerne.

På Økonomiudvalgsmødet i sidste uge stemte Socialdemokratiet, De konservative, Venstre og De Radikale for at løbe fra løfterne i kvalitetsstandarden - SF og Å undlod at stemme.

Forhåbentlig besinder et flertal sig.

Efter min mening skal kommunalbestyrelsen holde, hvad den lover - også over for de svageste af vores ældre borgere.

Publiceret 12 September 2019 06:00