Skovkort. Arkivfoto

Skovkort. Arkivfoto

DEBAT: Fredskov, boliger og pres på Miljøstyrelsen?

Leif Svendsen – medlem af Bevar Vestskoven

debat I denne sag ligesom i den fremtidige diskussion om byudviklingen i Albertslund, er det vigtigt for dialogen, at man spiller med åbne kort og omgås sandheden med respekt.

Der mangler lidt sanddruelighed i hele denne historie om fredskov og boliger. Vi har kigget i arkiverne.

Fra starten af har det været kommunens forvaltning, der har ført Ejendomsselskabet Norden (ejet af PFA og ATP) i den retning forvaltningen ønskede – at få bygget boliger på Radiostationens område.

Oprindelig ønskede Ejendomsselskabet Norden i maj 2016 på et møde med forvaltningen at etablere kontor i de eksisterende ejendomme samt opførelse af ny lagerbygning på 5-6000 m2. Kommunens forvaltning mente ikke det var ”velegnet til erhverv”. Dette møde var dagen inden fristen for forslag til ny Fingerplan. Og sjovt nok blev områdets status efterfølgende ændret fra ”Landzone” til ”Ydre storbyområde”, så der kunne bygges boliger. I juni 2017 orienteres Norden af kommunens forvaltning om behovet for ”ældreegnede boliger i størrelsen 80-100m2.”

Den 13.04.2019 udtalte borgmesteren til AP: ”Der har ikke været tvivl om, hvad der var grundejerens hensigt med radiogrunden. Og heller ikke tvivl om, hvorfor kommunalbestyrelsen bad om at få mulighed for at flytte området fra landzone til byzone: Netop for at give mulighed for boligbyggeri.” Det er vist ikke en helt korrekt fremstilling af sagen. Og borgmesteren gentager den fremstilling da første fredskov afgørelse er meddelt. Norden havde oprindelig ingen planer om boligbyggeri! Det var forvaltningens – og borgmesterens indstilling, som de fik Norden med på.

Efter den første afgørelse lagde borgmesteren ”sig fladt ned”. Det varede dog ikke længe. ”Vi blev gjort opmærksom på fra Norden, at de ikke mente de var blevet hørt, da de er part i sagen”. Så er det underligt at Norden ikke påklagede afgørelsen til Miljøstyrelsen. Det gjorde kommunens forvaltning til gengæld sidst i maj.

Det undrer os at Miljøstyrelsen i april 2019 erklærer området som fredskov, for så 5 måneder senere at omgøre denne beslutning uden at nye oplysninger er tilvejebragt. Har Miljøstyrelsen følt sig presset til at ændre sin første beslutning?

Miljøstyrelsen (kontorchef Rikke Reumert Schaltz) afviser i Politiken Byrum, at de ”skulle have følt sig presset til at omgøre beslutningen: "Nej, det synes jeg ikke vi har. Miljøstyrelsen administrerer og implementerer skovlovens bestemmelser om at udvide Danmarks skovareal, hvor reglerne og praksis er meget restriktive. Et af skovlovens formål er at udvide skovarealet, og også regeringen har et mål om at udvide Danmarks skovarealer - så nej, vi føler os ikke presset til at konstatere, at der ikke er fredskov nogle steder."

Om nogen har følt sig presset eller ej skal vi undlade at dømme om, men blot konstatere at Direktøren for By, Kultur m.m. Elisabeth Gadegaard Wolstrup d. 29. maj skrev en anmodning til Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær. Holdt i personlige vendinger, hvilket måske skyldes hendes tidligere ansættelse i Miljøstyrelsen. Hun klager over, at ejer ikke er blevet hørt og anmoder om at afgørelsen genovervejes. ”Undladelsen af at gennemføre den nødvendige partshøring er efter kommunens opfattelse en væsentlig retlig mangel ved afgørelsen”.

Borgmesteren går 14.08.19 ud i AP og siger: ”Afhængig af, hvordan man ser på det, så varetager vi også her kommunens interesse som planmyndighed. Ikke bare på vegne af Albertslund, men også på vegne af landets øvrige kommuner. For hvis den afgørelse, som Miljøstyrelsen er på vej med, lægges til grund i fremtiden, så skrider det i forhold til kommunernes ansvar som planmyndighed. Det er en central diskussion”. Han prøver med denne udtalelse at sige til Miljøstyrelsen, at de får alle kommuner i landet på nakken, hvis ikke de omgør beslutningen. Den samme argumentation anvendte Direktøren for By, Land m.m. overfor Miljøstyrelsens direktør i maj.

Ejendomsselskabet Norden Invest har benyttet sig af advokatfirmaet Bech&Bruun til at udarbejde partshøring. Firmaet som blev kendt af offentligheden da det viste sig, at de havde rådgivet en tysk bank om at snyde med udbytteskat. Advokaten fra dette firma undlader ikke at gøre Miljøstyrelsen opmærksom på følgerne hvis ikke de omgør beslutningen. I sit høringssvar d. 28.06.2019 skriver han:

“Hvis der på ny træffes afgørelse om konstatering af fredskovspligt efter skovlovens § 3, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3, er Miljøstyrelsen i lyset af sagsforløbet nærmest til at bære det tab, som EN påføres. EN tager således forbehold for at rejse krav om erstatning som følge af Skov- og Naturstyrelsens samt Miljøstyrelsens mangelfulde sagsbehandling, såfremt Miljøstyrelsen på ny træffer afgørelse om konstatering af fredskovspligt.” Altså Miljøstyrelse: Hvis I ikke gør som vi beder om, så kommer vi efter Jer med sagsanlæg og krav om erstatning. Dette kan man godt tænke og aftale med Norden Invest. Men hvorfor står det i deres partshøring, hvis ikke det er for at presse Miljøstyrelsen?

Vi er ikke modstandere af nye boliger i kommunen. Men vi ønsker dem ikke placeret i eksisterende skov. Borgmesterens vision (og mange andres) om et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund skal ikke ske på bekostning af, at hele kommunen plastres til med boliger til, visionen bliver en realitet. Det er som borgmesteren skrev i AP, ikke kun antallet af boliger som afgør realiseringen af denne vision.

Publiceret 10 October 2019 05:00