Tove Jensen. Arkivfoto

Tove Jensen. Arkivfoto

DEBAT: Giver det mening at lukke Agenda Centeret?

Tove Jensen, bestyrelsesformand Agenda Center Albertslund

debat Ved kommunalbestyrelsens førstebehandling den 8. oktober af budget 2020, blev tilskuddet til Agenda Centeret bragt i spil af de Radikale og Konservative. De pegede på muligheden for at fjerne både tilskuddet fra skattemidler og tilskuddet fra vand-, varme- og affaldstaksterne - og dermed lukke Agenda Centeret.

Andre gjorde opmærksom på, at nedlæggelse af Agenda Centeret ikke vil betyde meget for det kommunale budget, da netop tilskuddet fra skattemidlerne er relativt begrænset. Hovedparten af støtten til Agenda Centeret kommer fra taksterne, der ikke berører kommunens økonomi.

For at debatten kan foregå på et faktuelt grundlag, beskriver vi i det følgende de eksisterende økonomiske forhold, og vi giver nogle eksempler på, hvad Agenda Centeret leverer til gengæld.

Fakta om Agenda Centerets økonomi:

I 2020 står Agenda Centeret til at få i alt kr. 1.230.000 fra de tre takstområder renovation, varme og vand (svarende til kr. 44 pr. borger).

I 2020 står Agenda Centeret til at få kr. 527.000 fra skattemidler (svarende til kr. 19 pr. borger).

Ud over disse tilskud, udfører Agenda Centeret indtægtsdækket virksomhed. I 2018 beløb det sig til kr. 302.380. Heraf kom de kr. 296.000 fra ydelser for Albertslund kommune.

Det drejede sig om kommunale opgaver, som kommunen ikke selv kunne udføre, og derfor var nødt til at få en ekstern til at lave.

I 2018 handlede det om uddeling af grønne poser, affaldssorteringskampagne, eftersortering, tjek af containere og kommunale opgaver i forbindelse med Drivhuset, Grøn Dag, Grønt Regnskab mm.

Når kommunen vælger at få opgaverne løst af Agenda Centeret, sker det til en timepris på kr. 400. Vælger kommunen at få dem løst af en anden ekstern konsulent, vil timeprisen typisk være mere end det dobbelte.

Agenda Centeret er en nonprofit organisation, der ikke skal tjene penge på at lave opgaver for kommunen. Centeret skal kun have dækket sine løn- og driftsomkostninger, (der rent faktisk er lavere end kommunens).

Når Agenda Centeret løser opgaver for kommunen, betyder det endvidere, at erfaringerne fra opgaverne forbliver i Albertslund i stedet for, at de forsvinder ud af kommunen sammen med en ekstern konsulent.

Agenda Centeret har også mulighed for at søge fondsmidler, fra fonde som kommunen ikke kan søge, og derigennem få penge tilført til Albertslund, som ellers ikke ville være kommet. I skrivende stund har Centeret en bevilling fra Friluftsrådet på kr. 72.500.

Eksempler på hvad kommunen og borgerne får for pengene til Agenda Centeret:

Besparelse på vandregningen

Det svinger fra år til år hvor meget lavere albertslundernes vandforbrug er i fht. landsgennemsnittet, men man kan godt antage, at det er i størrelsesorden 15 liter lavere pr. borger pr. døgn.

15 liter x 365 dage = 5.475 liter / år

5,475 m3 à kr. 63 = Besparelse pr. borger pr. år kr. 345

Kr. 345 x 28.000 borgere = Årlig besparelse for hele Albertslund kr. 9.660.000

Nu kan Agenda Centeret naturligvis ikke tage hele æren for den årlige besparelse på næsten kr. 10 mio., men Agenda Centeret har en betydelig andel i den, og Centeret arbejder hvert år med at fastholde fokus på vandforbruget – hvilket kommer borgerne til gode over taksterne.

Besparelser på varme og renovation (og el)

Det er vanskeligere at gøre besparelserne op på de andre forbrugsområder. Nærmest umuligt. Men der er god grund til at antage at Agenda Centeret også på de andre takstfinansierede områder, påvirker borgerne adfærd til et lavere forbrug – inkl. på elregningen, som ikke er med til at finansiere Agenda Centeret, men som borgerne har besparelser på.

En enkelt indikator herpå er, at vi i 2018 i Albertslund sorterede 41 % fra til genanvendelse (selvom alle boligområder ikke var med endnu), hvor Miljøstyrelsens forventning til os kun er på 38 %, når de tager højde for byens boligsammensætning.

Det er ikke nødvendigvis socialt skævt at finansiere Agenda Centeret over taksterne

Da skatten er progressiv, kan det synes mere socialt, at finansiere Agenda Centeret over skatten frem for over taksterne, hvor alle skal betale det samme pr. forbrugt kubikmeter vand, MWh varme og pr. kilo affald.

Imidlertid sparer borgerne (som beskrevet i ovenstående eksempel med vandregningen) meget mere over taksterne, end de betaler i støtte til Agenda Centeret. Agenda Centeret koster altså ikke borgerne noget, tværtimod får borgerne en stor besparelse på deres takster.

Dertil kommer, at borgere med lave indkomster ofte er meget motiveret for at følge Agenda Centerets råd, netop fordi de her kan spare relativt mange penge. Det kan derfor antages, at borger med lave indkomster, har størst gavn af Agenda Centerets hjælp og rådgivning.

Agenda Centeret understøtter kommunens politikker

Agenda Centeret understøtter kommunalbestyrelsens forskellige beslutninger og strategier. F.eks. omkring miljøundervisning i skoler og institutioner, skabelsen af fællesskaber, overgangen til lavtemperaturfjernvarme, mere økologi, 60 % genanvendelse, Drivhuset, Energispareaktivitetsplanen og 10 % mere natur i byen.

I forbindelse med alle Agenda Centerets projekter, gennemføres der en omfattende informationsvirksomhed via lokalpresse, beboerblade, hjemmeside, facebook og forskellige netværk. Det er alt sammen med til at understøtte kommunalbestyrelsens beslutning om, at miljø og klima skal være et fyrtårn i Albertslund.

Først med nye projekter og mål

Agenda Centeret er meget udviklingsorienteret og med helt fremme, når nye dagsordner skal gribes, eller der skal findes nye løsninger, på udfordringer vores by og borgere står overfor. Her tre eksempler bare indenfor det seneste år:

1. Sammen med frivillige skabte Agenda Centeret ”Stop Spild Lokalt”, der nu redder et halvt ton mad om dagen fra at blive ødelagt.

2. For at imødegå både klimakrisen og biodiversitetskrisen, og for at øge byens værdi, har Agenda Centeret lanceret projekt ”Plant en halv million nye træer i Albertslund”.

3. ”Gør Verdensmål til Hverdagsmål”. Som nogen af de første, ikke bare i Albertslund, men i Danmark, har Agenda Centeret omstillet sig til at arbejde lokalt ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Agenda Centeret prioriterer de seks mål, der ligger tættest på Centerets virke og kompetencer, og hvor Centeret derfor kan gøre den største forskel. Det er målene (6) Rent vand og sanitet. (7) Bæredygtig energi. (11) Bæredygtige byer og lokalsamfund. (12) Ansvarligt forbrug og produktion. (13) Klimaindsats og (15) Livet på land. Mål 13 Klimaindsatsen vil være gennemgående for Centerets indsats. De øvrige mål vil der være særlig fokus på et år ad gangen. Større aktiviteter og kampagner skal inkludere mindst 3 af de 17 Verdensmål.

For Agenda Centeret er det vigtigt at få ”oversat” målene til albertslundsk, så de giver mening lokalt, bliver nærværende for alle, og der gennem borgernes engagement i målopfyldelsen skabes bæredygtig forandring. Derfor er Agenda Centerets nye slogan også:

”Gør Verdensmål til Hverdagsmål”.

Publiceret 18 October 2019 17:00