Budgettet for 2019 skal endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen på mødet tirsdag den 9. oktober. Arkivfoto: brie

Budgettet for 2019 skal endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen på mødet tirsdag den 9. oktober. Arkivfoto: brie

Budget 2019: Her er aftalen, de har skrevet under på

Besparelser på 16 mio. kr. og plads til udvidelser i budgetaftalen mellem alle partier i kommunalbestyrelsen undtagen DF

Af
Jørgen Brieghel

På mange måder er Budget 2019 et forholdsvis roligt budget. Ganske vist spares der 16 mio. kr., men det skal opvejes af udvidelser på 37 mio. kr. i 2019.

I budgetaftalen står der:

”Selvom kommunens indtægter for 2019 er forbedret, er de økonomiske rammer for budgettet stadig stramme. Derfor er der også i budgettet besparelser på flere serviceområder, som samlet set bidrager til, at vi kan vedtage et budget i balance. Der er også spareforslag, som ingen har ønsket, men som er nødvendige af hensyn til den samlede helhed og for at få plads til andre politiske prioriteringer. Vi tager ansvaret for besparelserne både de konkrete, men også dem som reducerer et områdes ramme”.

Aftalen er underskrevet af Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet.

Her er elementer af aftalen:

På Børneområdet

Der skal gang i en tidlig indsats for børn og unge. der afsættes 500.000 kr. i 2019 og herefter 1 mio. kr i årene fremover til en indsats af dagtilbud og sundhedspleje.

Der er behov for at udfase/renovere enkelte og nedslidte institutioner og bygge nye. Der udarbejdes et flerårigt program for renovering og byggeri af nye institutioner. der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 15 mio. kr. i 2020 og yderligere beløb i årene fremover til det.

I forbindelse med budgettet for 2020 drøfter parterne serviceniveauet med henblik på at sikre en indfasning af et serviceniveau svarende til 2014, således at Albertslund vedbliver med at være en attraktiv børnekommune.

For at give forældrene mest mulig tryghed ift. at vælge at være sammen med deres barn på fuldtid indføres en ret til orlov fra dagtilbud i kortere perioder.

Klubber og skole

Klubber: Klub Svanen nyopføres på Spættes grund. Bakkens Hjerte nyopføres på eksisterende grund i 19 og 20.

Skoler: Folkeskolereformen skal evalueres, og der sættes penge af til det.

Folkeskolen skal have et løft. Der afsættes 1,25 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. varigt i de efterfølgende år til kompetenceudvikling, særlige introordninger for nye lærere, og andre tiltag, der øger mulighederne for at kvalificere undervisningen yderligere.

Der skal sikres bedre lys, luft og lyd i klasselokalerne. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i de tre efterfølgende år til det.

Social og sundhed

Aktivitets- og træningscentret, der primært tilbyder byens ensomme ældre træning og et måltid mad, videreføres i 2019 med finansiering på 450.000 kr. via ældremillarden.

I samarbejde med FOA udvikles et projekt; ”hjemmeplejen som attraktiv arbejdsplads”, hvor der sættes fokus på arbejdsmiljøet, herunder også udviklingen af ny teknologi i et tæt samarbejde med medarbejderne og med borgerne.

Der gennemføres en revidering af kommunens Ældrepolitik fra 2013 og værdighedspolitikken ”Et værdigt seniorliv”.

Der afsættes penge til en lift til plejecentret Humlehusene.

Der skal arbejdes på at sørge for tidssvarende bad- og toiletforhold på boligerne Herstedøster Sidevej.

Erhverv og beskæftigelse

Erhvervslivet skal aktivt inddrages i udarbejdelsen af den kommende erhvervsstrategi. Der afsættes varigt 1,1 mio. kr. til det.

Der etableres 12 pladser i en nytteindsats som straks-aktivering i tilknytning til en større kommunal virksomhed. Målet er, at de unge hurtigst muligt starter i relevant uddannelsestilbud. Der afsættes i 2019 og 2020 årligt 630.000 kr. Enhedslisten og Alternativet støtter ikke denne del af budgetaftalen.

For at sikre ordentlige arbejdsforhold på byggepladser og i erhverv i Albertslund skal forvaltningen bruge ressourcer på øget dialog med bygherrer, og der arbejdes på at udvikle kommunens kontrolindsats. Der afsættes de kommende to år årligt 300.000 kr. til det.

Kultur og fritid

Arrangementspuljen forhøjes og forenkles.

Der gennemføres en undersøgelse af, hvorfor og hvornår unge ophører med at være aktive i foreningslivet. Der afsættes en pulje til initiativer, der kan fastholde unge i foreningerne. Der afsættes i hvert af årene 2019 og 2020 50.000 kr.

Billedskolen flyttes til biblioteket og får dermed en mere central beliggenhed, der også bør øge søgningen til Billedskolens undervisningsforløb.

Infrastruktur og grøn omstilling

El-busser: Kommunen vil udvikle nulemissionsbusser, der bruger brint eller el som drivmiddel.

Der skal busbetjening af Stadion, betjening af Badesøen og etableringen af seniorboliger på Hjørnegårds- og Stensmosegrunden, og betjening af boligerne langs Herstedvestervej.

For at dæmpe støjen og øge trafiksikkerheden gennemføres et støj- og trafiksikkerhedsprojekt på Roholmvej fra Trippendalsvej til Stensmosevej. Der afsættes 700.000 kr. i 2019 til det.

Der skal etableres el-bil standere i kommunen. Det skal først undersøges, hvordan det kan se rent praktisk. Derefter nedsættes en borgerdreven gruppe, som sammen med forvaltningen og andre grønne aktører undersøger mulighederne for et udbud og en efterfølgende udmøntning af planen.

Supercykelsti: Der udarbejdes en plan til realisering af Vestbaneruten over 5-15 år i tilknytning til den forventede byudvikling i Albertslund.

For at fremme den grønne omstilling indgås der aftale om grøn varelevering til Rådhuset i en forsøgsperiode på 12 måneder.

Der skal flere pendlerparkeringspladser, delebilspladser, el-ladestandere omkring stationen samt muligheden for overdækkede cykelparkeringspladser.

Til at forskønne boligområdernes grønne områder og fremme biodiversiteten etableres en pulje til at plante træer, herunder frugttræer blomster, og buske i tilknytning til boligområder, græsområder samt understøttelse af kommunens Urban Farming strategi.

Byudvikling

Byudviklingsplanen videreudvikles. Albertslund Centrum skal udvikles. Kommunen søger at indgå lejemål i den kommende bygning på Posthusgrunden til at etablere yderligere sundhedsfaciliteter.

I forbindelse med gymnasiets fraflytning af Sydskolen udarbejdes til budget 2020 forslag til eventuel anvendelse af bygningerne og/eller grunden på længere sigt. Der tages tilsvarende stilling til lokalisering af Musikskolen på længere sigt.

På baggrund af etableringen af letbanen med forventet drift i 2025 og resultatet af dialogen og workshops med virksomheder og lodsejere i området udarbejdes forslag til masterplan for Hersted Industripark.

Udviklingen af Hyldagergrunden til boligformål fortsættes, idet byggeretter, som tidligere besluttet af kommunalbestyrelsen, sælges til ejerboliger, herunder rækkehuse og bofællesskaber, idet 1-2 grunde øremærkes til bofællesskaber. Et mindre antal grunde kan sælges til enkelt- eller dobbelt huse.

I forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker sikres et provenu, der dækker alle omkostninger ved projektet, herunder finansiering af flytning af AMC’s klubfaciliteter og etablering af banefaciliteter.

Diverse

Der udarbejdes et årligt forslag til asfaltvedligeholdelse af kommunens veje og stier. I en fireårig periode forhøjes bevillingen til asfaltarbejder med 1 mio. kr. årligt.

Til opfølgning på medborger– og fællesskabspolitikken etableres en pulje, hvis formål er at understøtte borgeres forslag til, hvordan fællesskabet og sammenhængskraften i byen udbygges.

Der igangsættes et forskønnelsesprojekt af fem tunneller, hvor boligområder, institutioner, og grupper af borgere i to år påtager sig at forskønne ”deres” tunnel.

I forlængelse af den igangværende analyse af anvendelsesmulighederne for Herstedvester Svømmehal udarbejdes der mødesag herom inden 1. maj 2019 endelig beslutning om hallens anvendelse i forbindelse med budget 2020.

Der søges oprettet to yderligere praktikpladser udenfor grupperne sosu-assistent, sosu-hjælper og PAU-elever. Forvaltningen udarbejder analyse om yderligere muligheder for praktikpladser i organisationen. Der afsættes varigt 200.000 kr. til det.

Læs budgetaftalen og de tilhørende bilag på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Publiceret 03 October 2018 11:00