Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken lukkes. Her skal aktiviteter som Stop Spild og Frivilligcentret samt Agenda Centeret ind. Arkivfoto

Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken lukkes. Her skal aktiviteter som Stop Spild og Frivilligcentret samt Agenda Centeret ind. Arkivfoto

Benhård budgetaftale: Stillinger nedlægges, bibliotek lukkes, ridecenter kan privatiseres

De væsentligste elementer i budgetaftalen, som er indgået mellem S, SF og Radikale

Af
Jørgen Brieghel

hverdagen Aftalen om Budget 2020 og de kommende år er et digert værk, som rummer besparelser for ca. 65 mio. kr. og betyder nedlæggelser af stillinger og store ændringer stort set i alle led af kommunen.

Aftalen kan læses i sin fulde ordlyd på kommunens hjemmeside, men her er nogle af de vigtigste dele af aftalens tekst:

Skatten og grundskylden er uændret 25,6 pct. og 33,94 promille.

Børn og unge

Der indføres minimumsnormeringer efter 3-6 modellen, idet der sigtes mod en fuld indfasning 1. januar 2023.

Der etableres en pulje der skal understøtte den tidlige indsats i dagtilbuddene.

Der er lagt op til besparelser på frokost- og madordninger i institutionerne.

Antallet af børn stiger i de kommende år, men der er plads til de børn, der skal starte i dagtilbud de næste to-tre år. Men det kræver renovering af institutioner. Der er i 2020-2024 afsat 20 mio. kr. til renoveringer af institutionerne. Nybyggeri af en institution udskydes til 2023-24.

Byggeriet af Klub Svanen og Bakkens Hjerte genudbydes og søges fremmet. Svanen flytter ind i ny bygning i 2022, og de må droppe dyreholdet fra 1. januar 2023.

Albertslund Motorsports Center: Planen om at flytte klubben føres videre. Der skal borgermøder og høringer til, inden kommunalbestyrelsen beslutter den fremtidige placering. Det skal undersøges, om der kan etableres støjvolde langs motorvejen, hvis det besluttes at placere banen ved stadion.

Udsatte børn og familier: Udgifterne til at hjælpe børn og unge med sociale og psykiske problemer er stigende. Budgettet forhøjes derfor for at imødekomme det nuværende behov.

Social og sundhed

Plejeboliger: Der er afsat penge til at opføre 36 nye plejeboliger fra 2021-22.

Pårørenderådgiver: Der afsættes penge til en pårørenderådgiver, der kan hjælpe pårørende i en svær livssituation.

Humlehusene: To aflastningspladser i Humlehusene gøres varige.

Systemadministrator: Der er brug for kompetencer på sundhed, pleje og omsorg, så man kan sikre korrekt behandling af borgerne. Der afsættes penge til det.

Plejecenterlæger: Der afsættes penge til plejecenterlæger.

Fælles akutfunktion: Der afsættes penge til at gøre akutfunktionen varig.

Det åbne dagcenter: Der afsættes 108.000 kr. som tilskud til maden i dagcentret.

Voksne med handicap: Der afsættes 27 mio. kr. i 2020 og frem til en stram styring og mulighed for at hjemtage borgere til tilbud i kommunen.

Kultur, fritid og idræt

Den nye multihal på stadion etableres. Anlægsudgifterne i 2020 og 2021 er samlet 32 mio. kr.

MusikTeatret: Der sættes gang i en analyse som skal ændre MusikTeatret. Der er tre muligheder: a) Videreførelse som nu men med færre kommunale kroner til driften. b) Omlægning til kulturhus under biblioteket. c) Musikskolen placeres i bygningen inden for to-tre år – eventuelt i forbindelse med omlægning til kulturhus.

Birkelundgaard: Når aftalen med Kulturhuset Birkelundgaard skal fornyes, skal flere have adgang til bygningerne.

Ridecentret: Der sættes gang i en analyse, der skal se på mulighederne af, at Ridecentret kan overgå fra kommunal drift til privat- eller foreningsdrevet drift.

Hedemarken: Biblioteket i Hedemarken lukker 1. januar 2021. Der skal fortsat være aktiviteter i bygningen, så planen er at omdanne det til verdensmålshus, der kan rumme aktiviteter som Stop Madspils, Agenda Centeret, Frivilligcentret, boligsociale aktiviteter osv.

Kommunale idrætsanlæg: Renoveringen af det kommunale klubhus, som bruges af HIC, flyttes til 2021 og den kommunale andel forhøjes med 2 mio. kr. Underforudsætning af, at HIC skaffer en tilsvarende finansiering.

Musikskolen: Takststigninger.

Svømmehaller: Foreningerne overtager svømmehal syd fra kl. 15. Svøm & Fitness: Taksterne stiger. Holdundervisning og kostvejledning nedlægges. Badesøen: Forhøjede priser.

Grøn omstilling

Støjbekæmpelse: Der skal sættes gang i en analyse, som kan se på mulighederne for at etablere støjvolde langs dele af motorvejene.

Byudvikling

Tilflytning af borgere: Der laves en analyse af potentielle tilflyttere til byen.

Udvikling af COOP Danmarks arealer: COOP Danmark ønsker at omdanne sine arealer i Albertslund til en ny bydel med blandet bolig erhverv. der søges derfor indgået en partnerskabsaftale baseret på den fælles interesse i at udvikle en bæredygtige, grøn og smart bydel.

Albertslund Centrum: Posthusgrunden søges sat til salg hurtigst muligt.

Sydskolen: Kan i en kortere årrække bruges til udlejning til uddannelsesformål eller genhusning af kommunale aktiviteter i forbindelse med renovering og nybyggeri. Der tages ved budget 2021 stilling til den langsigtede udvikling af grunden. Det undersøges, om Musikskolen kan placeres i Albertslund Centrum.

Andre områder – besparelser

Der indsættes en rammebesparelse på 4 mio. kr. stigende til 8 mio. k.r på områderne Sundhed, Pleje og Omsorg, Familieafdelingen og Voksne med handicap.

Administrativ omorganisering og besparelse gennemføres i sin helhed. Lederne af de decentrale institutioner har det faglige ledelsesansvar af institutionerne.

PPR: Stillinger nedlægges

Der spares på forskellige områder inden for skoler og dagtilbud.

Stillinger nedlægges i Borger & Arbejdsmarked, Sundhed, Pleje og omsorg, Miljø & Teknik, Drift & Service. Der spares på administrationsudgifter. Budget til kommunalbestyrelsen reduceres.

Der spares på en forstærket indsats for dagpengemodtagere, som taler utilstrækkeligt dansk.

Fosgården lukkes.

Der spares på rengøringen

Der spares på tilskud til Agenda Centeret.

Der spares på bibliotekets drift.

Jobcentret skal spare.

Der skal være stærkere styring af indkøb i kommunen.

Der spares på Grøn Dag

Publiceret 30 October 2019 11:30