Her er budgetaftalens væsentligste indhold

Aftalen om Budget 2018 betyder besparelser for godt 29 mio. kr. og en uændret personskatteprocent

Af
Jørgen Brieghel

Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, SF, Konservative og Radikale er med borgmesterens ord et 'hård budget med besparelser'. 29,3 mio. kr. skal der spares i 2018. Men dog også med plads til positive tiltag.
Her er noget af indholdet i aftalen, der holder skatteprocenten fast på 25,6:

Børn og unge

- Lukkeugebesparelsen på SFO/klubområdet fra 2017 rulles tilbage, og besparelsen på ca. 1,6 mio. føres tilbage til SFO'ere og klubber. I konsekvens heraf ophører SommerCamp med virkning fra 2018.
- Fra skoleåret 2018/2019 får skolerne/skolebestyrelserne mulighed for at reducere den daglige undervisning med 30 minutter for 0.-6. kl. Forkortelse af skoledagen i overbygningen er udgiftsneutrale. Resurseforbruget i folkeskolen fastholdes til faglig fordybelse og holddeling.
- Klub Svanen renoveres eller nyopføres på nuværende grunde, idet der forhandles med grundejeren om betingelserne for klubbens opførelse. Det fysiske arbejde med opførelsen af klubben søges igangsat i slutningen af 2018.
- Arbejdet med at renovere eller nyopføre Bakkens Hjerte søges igangsat til opførsel i 2019. Det undersøges, om der er iidé i at renovere/nyopføre de to klubbygninger i direkte forlængelse af hinanden.
Ungehuset Hedemarken tilføjes varigt 200 000 kr. til aften- og weekendåbent

Ældre

- Der arbejdes på hurtigst muligt at få gang i etape 3 i Albertslund Centrum, så der kan bygges plejeboliger og ældreboliger.
- Lokalplanarbejdet og forberedelsen af plejeboligbyggeri i forbindelse med et byggeri på Humlehusene gøres klart, så det umiddelbart kan sendes i udbud, hvis der er behov for det.
- Det åbne dagcenter placeres i GATE 21's nuværende lokaler over for Sundhedshuset. Det er vigtigt, der er tilbud blandt til byens ældre medborgere, der er alene i hverdagen. Der afsættes yderligere 450 000 kr. i 2018 til personale og aktiviteter, herunder fastholdelse af madordning.
- Borgernes mulighed for at tilvælge ydelser i hjemmeplejen øges i 2018 ved at udvide klippekortsordningen.
Der afsættes 300 000 kr. i 2018 til udvidelsen.

Kultur

- Vikingelandsbyens sommerferieaktiviteter er en succes med mange tilmeldinger. Derfor udvides aktiviteterne med 1 uge. Der afsættes varigt 20 000 kr.
- Hovedbibliotekets åbningstid udvides fra 6—23.00, idet der etableres skanner til læsning af sygesikringskort, så dele af åbningstiden er selvbetjeningsbetjent. Der afsættes et engangsbeløb 400 000 kr. til igangsættelse af systemet.
- Til bygningsmæssige forbedringer i forbindelse med den kommende udvikling af Dyregården afsættes 2. mio. kr. i 2019.
- Til budgettet for 2019 udarbejdes forslag til fremtidig anvendelse af den tidligere svømmehal på Herstedvester Skole.

Idræt

- Der afsættes samlet 1,750 mio. kr. i 2018 til programmering af hal-udvidelser på Stadion – jfr. Idrætsrådets vision. Når udvidelsen af stadionkapaciteten er gennemført forventes Toftekær- og Hyldagerhallerne udfaset af driften.
- For at understøtte byens mange lokale idrætsmiljøer etableres en pulje, der yder støtte til opgradering og fornyelse af fysiske faciliteter. Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. 2019 og 3 mio. kr. 2020. I 2019 disponeres op til 4 mio. kr. til medfinansiering af bedre omklædningsfaciliteter mv i HIC under forudsætning af, at klubben skaffer øvrige midler via ekstern finansiering. Parterne er enige om, at de 4 mio. kr. om nødvendigt af hensyn til projektet kan udbetales i 2018.

Byudvikling

- For at trafiksikre vejen til skole for børnene og øge trafiksikkerheden for gående og cyklister i området Gadagervej/Holsbjergvej/Rydagervej gennemføres en omlægning af trafikforholdene. Forslag til omlægning sker i dialog med beboere og virksomheder i området. 2 mio. kr. afsættes.
- Seniorboliger: Der er brug for seniorboliger. Derfor forelægges i 1. kvartal af 2018 mødesag med forslag til konkret lokalisering af seniorboliger. Der skal etableres ejerseniorboliger, almene seniorboliger og seniorbofællesskaber.
- Det igangværende arbejde med at etablere 2x25 seniorbofællesskaber i Roholmarken fortsættes Såfremt det er plads på grunden er parterne enige om den resterende plads udbydes til private seniorboliger. Der afsættes 250 000 kr. til, at kommunen kan understøtte borgerprocesser og til en indsats for at tiltrække seniorboligprojekter.
- Hyldagergrunden: Arbejdet med at støjdæmpe grunden fortsætter med henblik på udbyde grunden til salg til ejerboliger.

Hjemtagelse af borgere

- Muligheden for at etablere boliger for voksne med særlige vanskeligheder undersøges i forbindelse med salg af kommunale grunde til nybyggeri og besluttes i forbindelse med det enkelte grundsalg ud fra en samlet vurdering af økonomi, bebyggelsesplan og lokalplaner. Der søges realiseret 20 boliger til hjemtagelse af borgere ud over seks husvildeboliger senest i 2019. der spares 1,4 mio. kr. ved hjemtagelser.

Besparelser på administrationen

- Der spares 5 mio. kr. i 2018 på besparelse i den kommunale administration. Parterne er enige om, at personalereduktioner som følge af de i budgetforslaget indarbejdede administrative effektiviseringer så vidt muligt sker ved naturlig afgang. Der forlægges udmøntningsplan for ØU i december 2017.
- Der spares 1,6 mio. kr. i 2018 på indkøb i kommunen.
- Der spares 3 mio. kr. i 2018 på effektivisering af indsatsen over for udsatte borgere.
- Der spares 5 mio. kr. i 2018 på beskæftigelsesindsats og ydelser. Det skal bl.a. ske ved en målrettet indsats for at få flere i selvforsørgelse eller uddannelse.

Læs hele budgetaftalen under artiklen her (med rød tekst)

Publiceret 03 October 2017 14:59